Κρατήστε με ενήμερο για τα Cyber Security Awards 2025

Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Cyber-Security Projects per Industry Sector

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται έργα / projects επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και στρατηγικές Cyber Security & Safety καθώς και Cyber Resilience για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους, ανάλογα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

1.1 Aviation
1.2 Data Centers
1.3 E-Business / E-Commerce
1.4 Energy
1.5 Financial Services
1.6 Government & Public Service Organizations
1.7 Healthcare
1.8 Hospitality
1.9 Insurance
1.10 Logistics
1.11 Manufacturing
1.12 Maritime
1.13 Pharmaceutical
1.14 Retail
1.15 Transportation
1.16 Telecommunications
1.17 Utilities
1.18 Other

Ενότητα 2. Cyber-Security Projects per Solution

Στην Ενότητα 2 βραβεύονται έργα / projects επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα Cyber Security για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους, ανάλογα με τη μορφή λύσεων ασφαλείας:

2.1 Threat Intelligence, Detection & Prevention
2.2 Cloud Security
2.3 Application Security
2.4 Identity and Access Management
2.5 Anti-Fraud / Anti Malware / Anti Phishing / Anti Virus
2.6 Cyber awareness
2.7 Data privacy & protection
2.8 Email Security
2.9 Encryption
2.10 Governance Risk and Compliance
2.11 IoT Security / Mobile security / Network security
2.12 SIEM Solution
2.13 AI/Machine Learning Security
2.14 Cyber Security Insurance
2.15 Miscellaneous

Ενότητα 3. Cyber-Security Products & Services

Στην Ενότητα 3 βραβεύονται προιόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα Cyber Security για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους, ανάλογα με τη παρακάτω μορφή λύσεων:

3.1 Cloud Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • SaaS Security Solution
 • PaaS Security Solution
 • IaaS Security Solution

3.2 Threat Intelligence
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • APT Appliance
 • APT Software
 • Overall APT Solution
 • Overall Threat Detection Solution
 • Threat Detection Platform

3.3 Web Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Secure Web Gateway (SWG) Solution
 • Web Filtering and Control Solution
 • Consumer Antivirus Software
 • Enterprise Antivirus Solution
 • Virtual Private Network (VPN) Solution

3.4 Messaging & Email Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Email Security Software
 • Email Security Platform
 • Spam Filtering Solution
 • Hosted Email Security Solution
 • Consumer Email Security Solution
 • Enterprise Email Security Solution
 • Secure Communications Solution

3.5 Encryption
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Encryption Solution– Consumer
 • Encryption Solution– Enterprise

3.6 Fraud Prevention
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • e-Commerce Security Solution
 • Transaction Security Solution

3.7 Identity Management
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Password Management Solution
 • Privileged Access Management Solution
 • Multifactor Solution
 • Authentication Solution
 • Identify Management Platform

3.8 Internet-of-Things (IoT) Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • IoT Security Analytics Solution
 • Automotive Cybersecurity Solution
 • IoT Device Security Solution

3.9 Mobile Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Mobile VPN Solution
 • Wi-Fi Security Solution
 • Application Security Solution

3.10 Infrastructure & Network Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Network Security Scanner Solution
 • Cloud Based Network Security Solution
 • Zero-Trust Network Access Solution
 • Secure Access Service Edge Solution
 • Network Control Center Solution

3.11 Incident Response & Vulnerability Management
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Vulnerability Assessment Solution
 • Vulnerability Management Solution
 • Incident Forensics Solution

3.12 Security Orchestration, Automation, Response
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Security Orchestration Solution
 • Security Automation Solution
 • Security Response Solution
 • Overall SOAR Platform
 • Security Operations Center

3.13 Endpoint Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Endpoint Security Solution
 • Endpoint Security Innovation

3.14 Cybersecurity Leadership
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Professional Certification Program
 • Cyber Security Awareness
 • Cyber Security Training Platform
 • AI Based Cyber Security Solution

3.15 Cyber Security Insurance
3.16 Miscellaneous

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία για τις υποψηφιότητες της Ενότητας 1 έως και 3.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας της Ενότητας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας της Ενότητας

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας της Ενότητας και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. CyberSecurity Team of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες 1, 2 και 3.

2. CyberSecurity Services Provider of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία (provider), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες 1, 2 και 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στα στοιχεία των υποψηφιοτήτων.