Κρατήστε με ενήμερο για τα Cyber Security Awards 2024

Κατηγορίες & βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις διακριτές Ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

1. Cyber-Security Projects per Industry Sector

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται έργα / projects επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα και στρατηγικές Cyber Security & Safety καθώς και Cyber Resilience για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους, ανάλογα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα:

1.1 Automotive
1.2 Aviation
1.3 Construction
1.4 Data Centers
1.5 E-Business / E-Commerce
1.6 Energy
1.7 Financial Services
1.8 Government
1.9 Healthcare
1.10 Hospitality
1.11 Insurance
1.12 Logistics
1.13 Manufacturing
1.14 Maritime
1.15 Pharmaceutical
1.16 Public Service Organizations
1.17 Retail
1.18 Transportation
1.19 Telecommunications
1.20 Utilities

2. Cyber-Security Projects per Solution

Στην Ενότητα 2 βραβεύονται έργα / projects επιχειρήσεων, οργανισμών, δημόσιων φορέων, αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων, που έχουν υιοθετήσει / υλοποιήσει έργα Cyber Security για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους, ανάλογα με τη μορφή λύσεων ασφαλείας:

2.1 Threat Intelligence, Detection & Prevention
2.2 Cloud Security
2.3 Application Security
2.4 Identity and Access Management
2.5 Anti-Fraud / Anti Malware / Anti Phishing / Anti Virus
2.6 Cyber awareness
2.7 Data privacy & protection
2.8 Email Security
2.9 Encryption
2.10 Endpoint detection and response (EDR)
2.11 Governance Risk and Compliance
2.12 IoT Security / Mobile security / Network security
2.13 SIEM Solution
2.14 Vulnerability Management
2.15 AI / Machine Learning Security

3. Cyber-Security Products & Services

Στην Ενότητα 3 βραβεύονται προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων και παρόχων σχετικών υπηρεσιών και τεχνολογιών / λύσεων Cyber Security που είτε προσφέρουν στην αγορά είτε έχουν αναπτύξει εσωτερικά για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους:

3.1 Cloud Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • SaaS Security Solution
 • PaaS Security Solution
 • IaaS Security Solution

3.2 Threat Intelligence
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • APT Appliance
 • APT Software
 • Overall APT Solution
 • Overall Threat Detection Solution
 • Threat Detection Platform

3.3 Behavior Analytics
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • User Behavior Analytics Security Solution
 • User Behavior Analytics Platform

3.4 Unified Threat Management
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Data Leak Detection Solution
 • Breach and Attack Simulation Solution
 • Intrusion Detection Solution (IDS)
 • Generation Firewall Solution

3.5 Web Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Secure Web Gateway (SWG) Solution
 • Web Filtering and Control Solution
 • Consumer Antivirus Software
 • Enterprise Antivirus Solution
 • Virtual Private Network (VPN) Solution

3.6 Messaging & Email Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Email Security Software
 • Email Security Platform
 • Spam Filtering Solution
 • Hosted Email Security Solution
 • Consumer Email Security Solution
 • Enterprise Email Security Solution
 • Secure Communications Solution Year

3.7 Encryption
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Encryption Solution– Consumer
 • Encryption Solution– Enterprise

3.8 Fraud Prevention
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • e-Commerce Security Solution
 • Transaction Security Solution

3.9 Identity Management
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Password Management Solution
 • Privileged Access Management Solution
 • Multifactor Solution
 • Authentication Solution
 • Identify Management Platform Year

3.10 Internet-of-Things (IoT) Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • IoT Security Analytics Solution
 • Automotive Cybersecurity Solution
 • IoT Device Security Solution

3.11 Mobile Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Mobile VPN Solution
 • Wi-Fi Security Solution
 • Application Security Solution

3.12 Infrastructure & Network Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Network Security Scanner Solution
 • Cloud Based Network Security Solution
 • Zero-Trust Network Access Solution
 • Secure Access Service Edge Solution
 • Network Control Center Solution

3.13 Policy Management & Regulatory Compliance
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Policy Management Solution
 • Compliance Software Solution

3.14 Risk Management
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Enterprise Risk Management (ERM) Software
 • Risk Management Innovation

3.15 Incident Response & Vulnerability Management
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Vulnerability Assessment Solution
 • Vulnerability Management Solution
 • Incident Forensics Solution

3.16 Security Orchestration, Automation, Response
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Security Orchestration Solution
 • Security Automation Solution
 • Security Response Solution
 • Overall SOAR Platform

3.17 Data Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Data Security Solution
 • Data Security Innovation

3.18 Endpoint Security
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Endpoint Security Solution
 • Endpoint Security Innovation

3.19 Security Operations Center / SOC
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • SOC Automation.
 • SOC Analysts
 • Security operations staffing/ team
 • Preparation and Preventative Maintenance
 • Continuous Proactive Monitoring
 • Recovery and Remediation
 • Root Cause Investigation
 • Security Refinement and Improvement

3.20 Cybersecurity Leadership
Ενδεικτικά μπορεί να αφορά:

 • Professional Certification Program
 • Cyber Security Awareness
 • Cyber Security Training Platform
 • AI Based Cyber Security Solution

4. Others

Στην Ενότητα 4 υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν από τους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων τους, σε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των Ενοτήτων 1,2 και 3. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την Ενότητα ελέγχονται από την Κριτική Επιτροπή και ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην Ενότητα 4 δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες.

Gold - Silver - Bronze Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία.

Gold: Η υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως και 3 και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως και 3.

Bronze: Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης της κατηγορίας στις Ενότητες 1 έως και 3 και όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα, κατόπιν έγκρισης του προέδρου.

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω Ενότητες, υπό την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 14 πόντους και ένα Gold βραβείο. Συγκεκριμένα, κάθε βραβείο θα λαμβάνει αντίστοιχους πόντους: το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

1. CyberSecurity Team of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες 1, 2 και 3.

2. CyberSecurity Services Provider of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία (provider), που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει στο σύνολο των κατηγοριών στις Ενότητες 1, 2 και 3, καταθέτοντας έργα για λογαριασμό πελατών ή από κοινού με τους πελάτες τους.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα στα στοιχεία των υποψηφιοτήτων.